Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

podnikající osoby Sabiny Kotrčové, IČO 04497368, DIČ CZ9354201021 místem podnikání Kejzlarova 2123/12, 500 12, Hradec Králové – Nový Hradec Králové  

a

spolku Medojed z.s., IČO 07058080, se sídlem Kejzlarova 2123/12, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11880

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) podnikající osoby Sabiny Kotrčové, IČO 04497368, DIČ CZ9354201021 místem podnikání Kejzlarova 2123/12, 500 12, Hradec Králové - Nový Hradec Králové a spolku Medojed z.s., IČO 07058080, se sídlem Kejzlarova 2123/12, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11880(dále jen jako „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nákupem produktů, kurzů a seminářů (dále jen jako „produkty“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele dostupného přes webové rozhraní: www.medojed.eu.
 2. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3. Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 4. Nákup produktů probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Podnikatelem jakožto prodávajícím a zákazníkem jakožto kupujícím. Poskytování kurzů a seminářů probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem jakožto příjemcem služby. Detailní informace a podmínky ke kurzům naleznete ZDE. Proces uzavírání jak kupní smlouvy, tak i smlouvy o poskytování služeb, je podrobně popsán v čl. III. VOP.
 5. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Z tohoto důvodu si prosím přečtěte VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před odesláním své objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Veškeré kontakty na nás naleznete v čl. II. VOP. Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ a zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ nám potvrzujete, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s jejich obsahem a průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisujeme.
 6. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. A tady je podrobnější obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Definice pojmů
 3. Proces uzavření smlouvy
 4. Cena produktů a služeb platební podmínky
 5. Dodací podmínky a storno podmínky
 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu
 7. Odstoupení od Smlouvy
 8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 9. Vyřizování stížností, mimosoudní řešení sporů
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení

Opakované platby

 1. Podmínky opakovaných plateb

II. DEFINICE POJMŮ

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):
Poskytovatelem je: Medojed, z.s. IČO: 07058080, se sídlem Kejzlarova 2123/12, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11880

Kontaktní telefon: +420 607 578 144
Email: kravmaga@medojed.eu
Poskytovatel není plátcem DPH

Poskytovatelem je: Sabina Kotrčová, IČO 04497368, DIČ CZ9354201021 místem podnikání Kejzlarova 2123/12, 500 12, Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Kontaktní telefon: +420 607 578 144
Email: kravmaga@medojed.eu
Poskytovatel je plátcem DPH

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT:
Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.medojed.eu uzavřete kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem se stanete, pokud prostřednictvím téhož webového rozhraní s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba) anebo spotřebitel. V dalším textu bude používán jednotné označení jako „Klient“.

3. SPOTŘEBITEL:
Spotřebitelem se podle občanského zákoníku rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít zato, že smlouvu neuzavíráte jako spotřebitel, nýbrž jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA:
Je to smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Dle právních předpisů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, tak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM:
Je to smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY:
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

III. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Klient objednává veškeré produkty, kurzy i webináře zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.
 2. Veškerá prezentace produktů i služeb umístěná ve webovém rozhraní www.medojed.eujepouze informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o poskytnutí služby ohledně daného produktu či služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Webové rozhraní obsahuje informace o produktech a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů či služeb. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o poskytnutí služby za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktů. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktů uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy jsou produkty doručovány v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání produktů, kurzů a webinářů vyplní Klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména následující informace o:
  • objednávaném produktu (objednávaný produkt „vloží“ Klient do elektronického nákupního košíku webového rozhraní / zarezervuje vybraný kurz),
  • způsobu úhrady kupní ceny produktu či ceny služby,
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu,
  • informace o nákladech spojených s dodáním produktu (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Klient vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Klient Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky Klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Klienta“).
 6. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Klienta.
 7. Klient výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 8. Objednávat produkty, přihlašovat se na webináře a kurzy přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytovatel však upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webového rozhraní v důsledku nutné údržby webového rozhraní anebo v důsledku okolností, za které Poskytovatel neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. 

IV. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. U jednotlivých položek produktů, webinářů a kurzů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny kurzů zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a služeb (tj. kurzů) nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním.
 2. Sjednanou kupní cenou či cenou za účast na kurzu (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání objednávky Klientem (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšleno především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Poskytovatel není povinen za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Klienta i k úhradě této zjevně chybné ceny, Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Poskytovatelem a Klientem k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li výslovně ujednáno jinak, Poskytovatel dodá Klientovi produkt či službu až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt ve vlastnictví Poskytovatele.
 4. Sjednanou cenu produktů či služeb je možné uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele. Pokyny k platbě v podobě zálohové faktury budou Klientovi zaslány v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě je Klient povinen uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
  • bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu Payeezy, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví Klient zadává pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu Payeezy. Tyto údaje Payeezy Poskytovateli nesděluje a Poskytovatel k nim nemá přístup.
 5.  Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi Klientem a Poskytovatelem výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo eurech.
 6. V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky, nebo přihlášky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě či v zálohové faktuře. Pokud je přihláška na kurz podána v době kratší než 14 dní před konáním kurzu musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději do sedmi pracovních dnů před konáním kurzu byla připsána na bankovní účet Poskytovatele. Pokud je přihláška na kurz podána v době kratší než 7 dní před konáním kurzu musí být cena uhrazena nejméně 1 den před konáním kurzu. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele. 
 7. V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury bude Klientovi zaslán doklad o přijetí platby na e-mail uvedený v objednávce a faktura, která zároveň slouží jako dodací list. 
 8. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se při uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem nepoužije.
 9. Produkty ani kurzy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. DODACÍ PODMÍNKY A STORNO PODMÍNKY

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU:

 • Při koupi e-booku bude produkt (jeho digitální obsah) dodán ve formátu docx nebo pdf (e-book) nebo bude Klientovi po zaplacení kupní ceny zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce odkaz pro jejich stažení či spuštění.
 • Při objednání kurzu bude kurz dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat kurz za podmínky řádné úhrady celé ceny. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky Klientem zvolené vzdělávací akce (např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž Klienta bezodkladně vyrozumí). Kurz se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. V opačném případě či zásahu vyšší moci si Poskytovatel vyhrazuje právo kurz zrušit. V takovém případě všichni přihlášení Klienti budou Poskytovatelem včas informováni.

2. DODACÍ LHŮTA:

 • Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Poskytovatele. U platby online prostřednictvím platební karty nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.
 • Po dodání produktu je Klient povinen si co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistí-li nedostatky nebo vady, je povinen bezodkladně kontaktovat Poskytovatele. Poskytovatel obratem zajistí nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII VOP.
 • Produkty ve formě digitálního obsahu vyžadují k plné funkčnosti, aby Klient disponoval potřebným hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx a pdf.

3. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA:

 • V případě, že Klient se nemůže z vážných důvodů osobně zúčastnit jím objednaného a zaplaceného kurzu (workshopu), může místo sebe vyslat náhradníka, pokud je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka je Klient o tomto povinen bezodkladně informovat Poskytovatele, a to buď e-mailem nebo telefonicky.

4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE:

 • Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, jakkoliv sdělovat a předávat třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel i případný další lektor účastnící se kurzu berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a zavazují se o takovýchto informacích zachovávat mlčenlivost.

5. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE A KLIENTA:

 • Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním plně odpovědný. Vzdělávací akce nikterak nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. Účast na výcviku je vhodné konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
 • Každý Klient je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za chování Klientů či jimi způsobenou škodu či újmu na zdraví ostatním Klientům.

6. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI:

 • Klienti jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Poskytovatel je oprávněn Klienta vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh kurzu, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Klienta z kurzu nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

7. STORNO PODMÍNKY: 

 • V případě, že by kurz byl zrušen z důvodů na straně Poskytovatele po uhrazení jeho ceny Klientem, Poskytovatel se zavazuje Klientovi celou cenu kurzu vrátit (na číslo účtu, z něhož byla uhrazena), a to do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení kurzu, nebude-li dohodnuto mezi Poskytovatelem a Klientem jiné řešení.
 • Klient je oprávněn svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě, že Klient již uhradil cenu kurzu či webináře a zruší účast nejpozději 14 dní před konáním kurzu (workshopu), bude mu ze strany Poskytovatele vráceno 100% zaplacené ceny. V případě, že Klient zruší účast na kurzu(workshopu)5 a méně dní před jeho konáním, bude mu ze strany Poskytovatele vráceno 50 % zaplacené ceny. Pokud se na kurz (workshop) Klient nedostaví bez jeho předchozího zrušení, cena kurzu uhrazená Klientem propadá v plné výši a Klient nemá nárok na její kompenzaci. Tím však není dotčeno právo Klienta vyslat za sebe náhradníka dle čl. V. odst. 3 VOP. 

8. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ:

 • Přihlášením na kurz a zaplacením jeho ceny Klient dává výslovný souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy včetně osoby Klienta jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v propagačních materiálech Poskytovatele. Tento souhlas může být Klientem kdykoli odvolán, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu Poskytovatele či dopisem zaslaným na doručovací adresu Poskytovatele (kontakty na Poskytovatele jsou uvedeny výše v čl. II VOP). U fotografií a záznamů však není Poskytovatel oprávněn uvádět další osobní údaje Klientů, pokud se na tom výslovně s Klientem nedohodnul. 

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Produkty (digitální obsah) jsou Poskytovatelem zasílány pouze jednotlivému Klientovi, a to na Klientem sdělenou elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Klient měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátech: docx a pdf. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností Poskytovatele. Jedná se o návody a doporučení a záleží na schopnostech Klienta a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí Klient dosáhne. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Poskytovatel tak nikterak neodpovídá za případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu ze strany Klienta. 

 

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

 1. Prostřednictvím našeho webu Vám můžeme nabízet Doplňkové služby, jako jsou například nadstandardní služby technické podpory, e-learningové programy, semináře, webináře, e-booky apod. I tyto služby si můžete od nás objednat, přičemž níže uvedená pravidla se použijí přednostně před obecnými ustanoveními těchto Podmínek.
 2. Uživatel si může Doplňkovou službu objednat označením vybrané Doplňkové služby a vyplněním a odesláním prodejního formuláře. Smlouva o koupi Doplňkových služeb je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele na emailovou adresu Uživatele.
 3. Cena Doplňkové služby je zpravidla uvedena přímo u nabídky Doplňkové služby na Webovém rozhraní. Cena je konečná a zahrnuje DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě, že Doplňkovou službu je třeba fyzicky odeslat Uživateli, cena neobsahuje náklady na dopravu.
 4. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Poskytovatele na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 5. Přístupové údaje poskytne Poskytovatel Uživateli až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
 6. V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů Poskytovatel dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo prostřednictvím jiného poskytovatel (PPL, DHL apod.) dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání Doplňkové služby na adresu uvedenou Uživatele v prodejním formuláři.
 7. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Uživatele. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k online produktu či poskytnuté URL adrese.
 8. Doplňkové služby, které Poskytovatel prostřednictvím Webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Uživateli poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Uživatel odpovídá Poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Zvláštní ustanovení pro živé akce (semináře):

(a) Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

(b) Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

(c) Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

(d) Odesláním prodejního formuláře bere účastník na vědomí, že z akce mohou být pořizovány fotografie, video a audio nahrávky.

(e) Rádi bychom Vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

(f) V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.

Ustanovení těchto Podmínek se na koupi Doplňkových služeb použijí přiměřeně.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má Klient, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
  • ode dne převzetí produktu,
  • ode dne převzetí poslední dodávky produktů, je-li předmětem smlouvy několik druhů produktů nebo dodání několika částí,
  • ode dne převzetí první dodávky produktů, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka produktů.
 2.  Právo na odstoupení od smlouvy se netýká se nahrávek, zakoupení účasti na kurzu, či webináři, E-booků. Klient dále nemůže (mimo jiné) odstoupit od smlouvy:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Klientovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Poskytovatele,
  • o dodávce produktů, které bylo upraveno podle přání Klienta nebo pro jeho osobu,
  • dodávce produktů, které podléhá rychlé zkáze, jakož i produktů, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce produktů v uzavřeném obalu, které Klient z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Klientovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Klient odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, a to e-mailem na: kravmaga@medojed.eu, nebo poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 4. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Klient, který odstoupil od smlouvy, je tak povinen vrátit Poskytovateli zakoupené produkty (zboží) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Poskytovateli. Klient nese náklady spojené s navrácením produktů (zboží)Poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li Klient od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Poskytovatel vrátí Klientovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Klient souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Produkty (zboží) musí vrátit Klient Poskytovateli nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Klienta na vrácení kupní ceny.
 6. V případě uzavření smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se kurzů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů. Klient ovšem může učinit storno účasti (podrobnosti ke stornu jsou uvedeny výše v čl. V. části B).
 7. V případě, že Klient neuhradí sjednanou cenu produktu v plné výši ani do 14 dnů po uzavření kupní smlouvy, Poskytovatel má právo od smlouvy odstoupit.
 8. Od smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených právními předpisy.
 9. Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou kurzu/webináře poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřena s rozvazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Klienta bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a Klient je povinen Poskytovateli vrátit poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv ze záruky se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2113 až 2117, § 2161 až 2164 občanského zákoníku).
 3. Poskytovatel odpovídá Klientovi, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Klientovi, že v době, kdy Klient produkt převzal:
  • má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které Klient očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
  • produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4.  Je-li Klient spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Je-li Klient spotřebitelem, Poskytovatel odpovídá také za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Není-li Klient spotřebitelem, záruku Poskytovatel neposkytuje a odpovídá pouze za vady, které má produkt při jeho převzetí ze strany Klienta.
 5. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má Klient právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu může Klient požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že Klient neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že Poskytovatel není schopen dodat nový produkt bez vad, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit.
 6. Práva z vadného plnění Klientovi nenáleží, pokud před převzetím produktu Klient věděl, že produkt má vadu, anebo si Klient takovouto vadu produktu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním.
 7. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady produktu. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. 

IX.  VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Má-li Klient k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Poskytovatele nějakou stížnost, může se při řešení takovéto záležitosti obrátit na Poskytovatele na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese kravmaga@medojed.eu.
 2. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může Klient obrátit se svými stížnostmi.
 3. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Klientem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Klient může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje a citlivé údaje
  Osobními údaji se rozumí informace o Klientovi, na základě, kterých lze Klienta přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Klientovi, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojí, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
 2. Ochrana osobních údajů.
  Poskytovatel shromažďuje a uchovává Klientem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Klienta a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
 4. Omezení nakládání s údaji. 
  Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Klienta zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Klienta z jeho osobních údajů uvedených v uživatelském účtu způsobem, který by byl v rozporu s těmito VOP.
 5. Zpracování osobních údajů. 
  Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Klienta za účelem poskytování služeb podle těchto VOP a pro statistické účely.
 6. Zasílání obchodních sdělení. 
  Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel bude osobní údaje využívat k marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Klient má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení.
 7. Souhlas Klienta se zpracováním osobních údajů.
  Souhlasem s těmito VOP uděluje Klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci na webovém rozhraní.
 8. Klient uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů na webovém rozhraní na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být Poskytovatelem uchovávány i po skončení poskytování služby či bezplatné služby a/nebo po zrušení uživatelského účtu Klienta, a to za účelem zjednodušení pozdější nové registrace nebo zasílání obchodních sdělení.
 9. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.
 10. Odvolání souhlasu. 
  Souhlas Klienta se zpracováním osobních údajů dle těchto Podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Klienta byly z databáze služby a z uživatelského účtu Klienta vymazány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služby.
 11. Přístup Klienta k údajům.
  Klient má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů. Pokud se Klient domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu právními předpisy, má právo požádat Poskytovatele (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Klient je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 12. Poskytnutí osobních údajů.
  Klient bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
 13. Statistická data. 
  Klient souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho či více těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat Klienta nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Klienta kontaktovat.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou či smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb či VOP vyžadují písemnou formu.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu (webového rozhraní) nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 5. Přílohou VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.6.2019.

Sabina Kotrčová za Medojed z.s.

Sabina Kotrčová, předseda​

Sabina Kotrčová

Obchodní podmínky

Přihláška - dospělí

SOUHLAS S ÚČASTÍ KURZU KRAV MAGA NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

Organizátoři výukového kurzu Krav Maga:

Sabina Kotrčová, IČO 044 97 368, místem podnikání Kejzlarova 2123/12, 500 12, Hradec Králové – Nový Hradec Králové a 

zapsaný spolek Medojed z.s., IČO 070 58 080, se sídlem Kejzlarova 2123/12, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11880, 

kontaktní e-mail: kravmaga@medojed.eu

(dále společně jen jako „Organizátoři“ či též „Správci“)

 

ČÁST A.

Základní pravidla a povinnosti

Organizátoři Vás tímto poučují, že svou registrací do tohoto výukového kurzu Krav Maga výslovně stvrzujete pravdivost a souhlasíte s následujícími prohlášeními:

 • potvrzujete, že se účastníte kurzu sebeobranného systému Krav Maga, vedeného instruktory KMG a Organizátory, zcela dobrovolně a na vlastní nebezpečí;
 • potvrzujete, že rozumíte fyzické i psychické náročnosti tohoto kurzu a jste zdravotně plně způsobilí k účasti na Vámi vybraném kurzu a nejsou Vám známa žádná jiná omezení, která by mohla bránit Vaší účasti na tomto kurzu,
 • potvrzujete, že netrpíte žádnou nakažlivou chorobou či jinými zdravotními problémy a nemáte nařízenou karanténní ochranu,
 • potvrzujete, že se účastníte kurzu výlučně na vlastní odpovědnost, tj. instruktoři a Organizátoři kurzu nenesou odpovědnost za újmu na zdraví Vaší osoby, která by mohla vzniknout při účasti na kurzu, nad rámec odpovědnosti vyplývající z kogentních ustanovení příslušných právních předpisů,
 • potvrzujete, že si při účasti na kurzu Krav Maga budete počínat obezřetně, s přihlédnutím k Vašemu aktuálnímu i dlouhodobému zdravotnímu stavu tak, aby Vaším jednáním nedošlo k újmě na životě, zdraví či majetku Organizátorů, instruktorů a dalších účastníků tohoto kurzu,
 • výslovně potvrzujete, že v minulosti jste nebyli nikdy trestáni za úmyslný trestný čin a tuto skutečnost se zavazujete ve lhůtě 14 dní od registrace do tohoto kurzu doložit předložením výpisu z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců,
 • potvrzujete, že techniky sebeobranného systému Krav Maga naučené na tomto kurzu nebudete dále rozšiřovat a berete na vědomí, že za Vámi použité výše označené techniky nenese trenér a Krav Maga Medojed žádnou odpovědnost,
 • potvrzujete, že pokud se dopustíte porušení kterékoliv povinnosti uvedeného v tomto souhlasu, má Organizátor právo Vás vyloučit z kurzu bez nároku na vrácení již zaplacené ceny kurzu,
 • berete na vědomí užitečnost uzavření pojištění pro případ úrazu, resp. pro případ způsobení škody jiné osobě nebo na cizím majetku.

Dále výslovně berete na vědomí následující povinnosti, resp. poučení:

 • šatna není místem k odkládání cenností, šperků či finanční hotovosti a Organizátoři za ztrátu takovýchto věcí neodpovídají,
 • při účasti na kurzu je nutné mít na sobě odpovídající oděv, obuv a dle pokynu trenéra i chrániče genitálií a chrupu, příp. další ochranné pomůcky,
 • při účasti na kurzu je nutné cvičit tak, aby nedošlo ke zranění ostatních účastníků výuky, brát ohled na ženy a méně zkušené jedince,
 • veškerá zranění při cvičení je nutné neprodleně hlásit instruktorovi,
 • je výslovně zakázáno se účastnit kurzu pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek s tím, že za porušení této povinnosti můžete být okamžitě z kurzu vyloučeni,
 • je nutné odložit před cvičením veškeré šperky, hodinky, piercing, atd. Pokud tyto šperky není možné z těla sejmout, je cvičenec povinen je opatřit náplastí tak, aby nemohlo dojít ke zranění jeho samotného ani jiných cvičenců. Dále je cvičenec povinen mít zkrácené nehty na rukou tak, aby nemohlo dojít ke zranění ostatních cvičenců. Za důsledky plynoucí z nedodržení těchto povinností nese cvičenec sám plnou odpovědnost.

 

ČÁST B.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dále svou registrací (tj. vyplněním a odesláním registračních údajů) do tohoto výukového kurzu Krav Maga VÝSLOVNĚ, SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJETE SOUHLAS JAKOŽTO UŽIVATEL VÝUKY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen jako „Souhlas“) Organizátorům v rozsahu, jak je dále v tomto dokumentu specifikováno. 

I. Rozsah zpracování osobních údajů a účel zpracování

Tímto souhlasíte, aby Organizátoři zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů/Vaše osobní údaje („Osobní údaje“):

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa bydliště
 • telefon,
 • email,
 • zaměstnání,
 • zdravotní stav
 • kontaktní osoba pro případ zranění (jméno a příjmení + telefon),
 • přezdívka,
 • fotografický záznam s vaší podobiznou pořízený včetně Vašeho obličeje,
 • videozáznam s vaší podobiznou a hlasem.

Vaše Osobní údaje mohou Organizátoři zpracovávat pro následující účely:

 • výuka sebeobranného systému Krav Maga (dále také jen „výuka“),
 • zajišťování služeb souvisejících s výukou,
 • prezentace a propagace sebeobranného systému Krav Maga, a to včetně
 • propagace na sociálních sítích a webových stránkách,
 • zpracování anonymizovaných údajů pro statistické vykazování.

II. Komu mohou Organizátoři Vaše osobní údaje předat

Vaše osobní údaje budou Organizátoři zpracovávat jakožto správci. Vaše osobní údaje můžou za výše uvedenými účely předat dalším subdodavatelům, aby pro ně provedli jejich zpracování. Vaše Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:

 • externí účetní;
 • osobám poskytujícím nám serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 • subjekty poskytující nám dotace a jinou finanční podporu.

Vaše Osobní údaje nebudou předávány příjemcům ve třetích zemích či mezinárodním organizacím.

III. Kontakt na správce

Kdykoliv můžete organizátory kontaktovat na adrese uvedené v záhlaví tohoto Souhlasu.

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv. 

IV. Doba zpracování osobních údajů

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování výuky mezi Vámi a námi a dále po dobu 5 let od ukončení poskytování výuky. 

V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů, další informace

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete Organizátory na výše uvedených kontaktech správce.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení Organizátorů, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že kdykoliv můžete Organizátory požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že Organizátoři musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Organizátoři zpracovávají pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazku poskytovat výuku a související služby. Důsledkem neposkytnutí údajů může být nemožnost poskytování výuky a souvisejících služeb.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

VI. Odvolání Souhlasu

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas můžete odvolat písemným podáním, ve kterém uvedete minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Obchodní podmínky

Přihláška - děti

SOUHLAS S ÚČASTÍ KURZU KRAV MAGA NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

Organizátoři výukového kurzu Krav Maga:

Sabina Kotrčová, IČO 044 97 368, místem podnikání Kejzlarova 2123/12, 500 12, Hradec Králové – Nový Hradec Králové a 

zapsaný spolek Medojed z.s., IČO 070 58 080, se sídlem Kejzlarova 2123/12, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11880, 

kontaktní e-mail: kravmaga@medojed.eu

(dále společně jen jako „Organizátoři“ či též „Správci“)

ČÁST A.

Základní pravidla a povinnosti

Vás tímto poučují, že jako zákonní zástupci nezletilé osoby Vámi uvedené při registraci do tohoto výukového kurzu Krav Maga (dále jen jako „Účastník“) výslovně stvrzujete pravdivost a souhlasíte s následujícími prohlášeními:

 • souhlasíte s účastí Účastníka (svého nezletilého dítěte) na výuce sebeobranného systému Krav Maga pro děti vedeného instruktory KMG a Medojed, z.s.,
 • prohlašujete, že jednáte se souhlasem druhého rodiče (zákonného zástupce), který je s účastí Účastníka na kurzu obeznámen,
 • potvrzujete, že Účastník je plně zdravotně způsobilý k účasti na výše zmíněném kurzu, netrpí žádnou nakažlivou chorobou ani žádnými jinými zdravotními problémy, a že nemá nařízenou karanténní ochranu,
 • berete na vědomí užitečnost uzavření pojištění pro případ úrazu Účastníka, resp. pro případ způsobení škody jiné osobě nebo na cizím majetku.

Dále výslovně berete na vědomí následující povinnosti, resp. poučení:

 • šatna není místem k odkládání cenností, šperků či finanční hotovosti a organizátoři za ztrátu takovýchto věcí neodpovídají,
 • při účasti na kurzu je nutné mít na sobě odpovídající oděv (dlouhé kalhoty, tričko), čistou obuv do tělocvičny, lahev s pitím,
 • o povinnosti informovat instruktora o případných zdravotních problémech Účastníka před zahájením každého cvičení,
 • zajištění příchodů a odchodů Účastníka na kurzy je plně v kompetenci odpovědného zástupce a instruktoři v tomto nepřebírají právní odpovědnost.

ČÁST B.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dále jakožto zákonní zástupci registrací (tj. vyplněním a odesláním registračních údajů) Vašeho nezletilého dítěte (dále jen jako „Dítě“) do tohoto výukového kurzu Krav Maga VÝSLOVNĚ, SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJETE SOUHLAS ZA DÍTĚ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen jako „Souhlas“) Organizátorům v rozsahu, jak je dále v tomto dokumentu specifikováno. 

I. Rozsah zpracování osobních údajů a účel zpracování

Tímto souhlasíte, aby Organizátoři zpracovávali tyto kategorie osobních údajů Dítěte/ osobní údaje Dítěte („Osobní údaje“):

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa bydliště
 • telefon,
 • email,
 • zaměstnání,
 • zdravotní stav
 • kontaktní osoba pro případ zranění (jméno a příjmení + telefon),
 • přezdívka,
 • fotografický záznam s podobiznou Dítěte pořízený včetně obličeje Dítěte,
 • videozáznam s podobiznou a hlasem Dítěte.

Osobní údaje Dítěte budou zpracovávány pro následující účely:

 • výuka sebeobranného systému Krav Maga (dále také jen „výuka“),
 • zajišťování služeb souvisejících s výukou,
 • prezentace a propagace sebeobranného systému Krav Maga, a to včetně
 • propagace na sociálních sítích a webových stránkách,
 • zpracování anonymizovaných údajů pro statistické vykazování.

II. Komu mohou osobní údaje Dítěte být předány

Osobní údaje Dítěte budou zpracovávat Organizátoři jakožto správci. Osobní údaje Dítěte můžou být za výše uvedenými účely předány subdodavatelům, aby pro Organizátory provedli jejich zpracování. Osobní údaje Dítěte mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:

 • externí účetní;
 • osobám poskytujícím nám serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 • subjekty poskytující nám dotace a jinou finanční podporu.

Osobní údaje Dítěte nebudou předávány příjemcům ve třetích zemích či mezinárodním organizacím.

III. Kontakt na správce

Kdykoliv můžete Organizátory kontaktovat na adrese uvedené v záhlaví tohoto Souhlasu.

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv. 

IV. Doba zpracování osobních údajů

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování výuky mezi Vámi a Organizátory a dále po dobu 5 let od ukončení poskytování výuky. 

V. Práva Dítěte plynoucí ze zpracování osobních údajů, další informace

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování osobních údajů Dítěte máte (resp. Dítě) následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Tato práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech správce.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení Organizátorů, zda osobní údaje, které se týkají Dítěte, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování osobních údajů Dítěte k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii osobních údajů Dítěte, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak Organizátoři mohou požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že kdykoliv můžete Organizátory požádat o opravu či doplnění osobních údajů Dítěte, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že Organizátoři musí vymazat osobní údaje Dítěte pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů Dítěte, musíme omezit zpracování osobních údajů Dítěte tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů Dítěte, které Organizátoři zpracovávají pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje Dítěte pro tyto účely zpracovávány.

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazku poskytovat výuku a související služby. Důsledkem neposkytnutí údajů může být nemožnost poskytování výuky a souvisejících služeb.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

VI. Odvolání Souhlasu
Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas můžete odvolat písemným podáním, ve kterém uvedete minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem osobní údaje Dítěte smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Opakované platby

Základní pojmy

 • Poskytovatelem se rozumí podnikající osoba Sabina Kotrčová, IČO 04497368, DIČ CZ9354201021 místem podnikání Kejzlarova 2123/12, 500 12, Hradec Králové – Nový Hradec Králové 
  a
  spolek Medojed z.s., IČO 07058080, se sídlem Kejzlarova 2123/12, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11880. Kontaktovat nás můžete online na e-mailu: kravmaga@medojed.eu.
 • Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.
 • Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí přístupu k online kurzům, živým seminářům, vzdělávacím akcím a dalším produktům portfolia.
 • Kartou se rozumí platební karta Uživatele (debetní či kreditní) s oprávněním k provádění internetových plateb.
 • Opakovanými platbami rozumíme platby za služby automaticky strháváné z Karty.

Pravidla a parametry opakovaných plateb za produkty a služby

 • S těmito pravidly opakovaných plateb je Uživatel seznámen v objednávce Služby, popř. v e-mailu s fakturou za zakoupenou službu.
 • Zaplacením Služby Kartou dává Uživatel souhlas k autorizaci použité Karty pro automatické strhávání plateb za objednanou Službu v dalších obdobích.
 • Uživatel uděluje souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány ComGate. Společnost ComGate Payments, a.s. nakládá s údaji platební karty Uživatele podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). Poskytovatel Služby nemám k údajům o Kartě přístup.
 • Souhlas Uživatele s opakovanými platbami trvá po dobu čerpání Služby nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost Uživatele.
 • Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené Služby. Dojde-li ke změně parametrů Služby (např. typ online kurzu a jeho období), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena Služby a perioda platby).
 • Uživatel souhlasí s tím, aby Karta autorizovaná pro opakované platby byla použita také pro úhradu doplatkových faktur v případě dokoupení doplňkových služeb.
 • 7 dní před automatickým stržením platby z Karty bude Uživatel informován e-mailem o plánovaném automatickém stržení.
 • Po každém automatickém stržení platby bude Uživatel o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude faktura za zakoupenou Službu.
 • V případě neúspěšného stržení platby z Karty bude Uživatel informován e-mailem o neúspěšném stržení spolu s pokyny, jak v tomto případě postupovat, aby nedošlo k omezení čerpání Služby.
 • Uživatel může pro opakované platby autorizovat jinou Kartu, než která je pro Službu nyní autorizována.
 • O změnu požádá ve Webovém rozhraní aplikace nebo zasláním žádosti na e-mail Poskytovatele. Po úspěšném dokončení autorizace nové Karty, bude tato využívána pro automatické strhávání plateb za objednanou Službu v dalších obdobích.
 • Uživatel může opakované platby kdykoli ukončit, a to ve Webovém rozhraní aplikace nebo zasláním žádosti na e-mail Poskytovatele. Zrušením opakované platby dochází současně k ukončení Služby k datu její expirace.