Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJE SOUHLAS JAKOŽTO UŽIVATEL
VÝUKY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Souhlas“) následujícímu subjektu:
Medojed z.s., IČ: 07058080, Kejzlarova 2123/12, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, kontaktní e-mail: kravmaga@medojed.eu („My“) jakožto správci.
jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.

I
Rozsah zpracování osobních údajů a účel zpracování

Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů/Vaše
osobní údaje („Osobní údaje“):

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa bydliště
 • telefon,
 • email,
 • zaměstnání,
 • zdravotní stav
 • kontaktní osoba pro případ zranění (jméno a příjmení + telefon),
 • přezdívka,
 • fotografie Vás včetně podobizny obličeje.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

 • výuka sebeobranného systému Krav Maga (dále také jen „výuka“),
 • služby související s výukou,
 • prezentace sebeobranného systému Krav Maga,
 • zpracování anonymizovaných údajů pro statistické vykazování.

II.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za
výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.
Vaše Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:

 • externí účetní;
 • osobám poskytujícím nám serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou
  jeho obchodními partnery;
 • subjekty poskytující nám dotace a jinou finanční podporu.

Vaše Osobní údaje nebudeme předávat příjemcům ve třetích zemích či mezinárodním
organizacím.

III.
Kontakt na správce

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu.
Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů
ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění
Vašich práv.

 

IV.
Doba zpracování osobních údajů

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování výuky mezi Vámi a námi a dále po
dobu 10 let od ukončení poskytování výuky.

V.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů, další informace
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich
obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech
správce.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v
jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo
na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a
zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování,
včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž
první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu
administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je
protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních
údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu
oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány
Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazku
poskytovat výuku a související služby. Důsledkem neposkytnutí údajů může být nemožnost
poskytování výuky a souvisejících služeb.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování,
ani k profilování.

VI.
Odvolání Souhlasu

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených
skutečností. Souhlas můžete odvolat písemným podáním, ve kterém uvedete minimálně své
identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas.
Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste
udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše
Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný
důvod.

DĚTI

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)
TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJE SOUHLAS JAKOŽTO UŽIVATEL
VÝUKY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Souhlas“) následujícímu subjektu:
Medojed z.s., IČ: 07058080, Kejzlarova 2123/12, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec
Králové, kontaktní e-mail: kravmaga@medojed.eu („My“) jakožto správci.
jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.

I.
Rozsah zpracování osobních údajů a účel zpracování

Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie osobních údajů dítěte/osobní
údaje dítěte („Osobní údaje“):

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa bydliště
 • telefon,
 • email,
 • zdravotní stav
 • kontaktní osoba pro případ zranění (jméno a příjmení + telefon),
 • přezdívka,
 • fotografie dítěte včetně podobizny obličeje.

Osobní údaje dítěte budeme zpracovávat pro tyto účely:

 • výuka sebeobranného systému Krav Maga (dále také jen „výuka“),
 • služby související s výukou,
 • prezentace sebeobranného systému Krav Maga,
 • zpracování anonymizovaných údajů pro statistické vykazování.

II.
Kdo má k osobním údajům dítěte přístup

Osobní údaje dítěte budeme jako správce zpracovávat My. Osobní údaje dítěte můžeme za
výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.

Osobní údaje dítěte mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:

 • externí účetní;
 • osobám poskytujícím nám serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou
  jeho obchodními partnery;
 • subjekty poskytující nám dotace a jinou finanční podporu.

Osobní údaje dítěte nebudeme předávat příjemcům ve třetích zemích či mezinárodním
organizacím.

III.
Kontakt na správce

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu.

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů
ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění
Vašich práv.

IV.
Doba zpracování osobních údajů

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování výuky mezi dítětem a námi a dále po
dobu 10 let od ukončení poskytování výuky.

V.

Práva dítěte plynoucí ze zpracování osobních údajů, další informace
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování osobních údajů dítěte máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Práva dítěte jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich
obsahu.

Všechna práva dítěte můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na výše uvedených
kontaktech správce.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní
údaje, které se týkají dítěte, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely,
v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte
právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje
získali a zda dochází k na základě zpracování osobních údajů dítěte k automatickému
rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii osobních údajů
dítěte, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat
přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění osobních
údajů dítěte, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat osobní údaje dítěte pokud (i) již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je
protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování osobních údajů dítěte, musíme omezit zpracování osobních údajů dítěte
tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování osobních
údajů dítěte, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu
oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudou již osobní údaje dítěte pro tyto účely zpracovávány

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazku
poskytovat výuku a související služby. Důsledkem neposkytnutí údajů může být nemožnost
poskytování výuky a souvisejících služeb.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování,
ani k profilování.

VI.
Odvolání Souhlasu

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených
skutečností. Souhlas můžete odvolat písemným podáním, ve kterém uvedete minimálně své
identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste
udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem

Osobní údaje dítěte smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný
zákonný důvod.